(محصولات كاغذي لطيف)لطیف

792001.01(+0.83%)
آخرین
79,200
پایانی
78,650
دیروز
78,550
حجم معاملات
67,600
کمترین
76,000
بیشترین
79,450