(ايران ارقام)مرقام

8130-20.00(-0.25%)
آخرین
8,130
پایانی
8,150
دیروز
8,150