(نهادهاي مالي بورس كالاي ايران)نکالا

196500.000
آخرین
19,650
پایانی
19,650
دیروز
19,650