(سرمايه گذاري ارس صبا)وارس

344001.03(+2.99%)
آخرین
34,400
پایانی
34,400
دیروز
33,400
حجم معاملات
1,255,432
کمترین
33,650
بیشترین
34,400