(صندوق س شاخصي بازارآشنا)وبازار

1695070.00(+0.41%)
آخرین
16,950
پایانی
16,880
دیروز
16,880