(س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي)وبرق

528000.98(-1.77%)
آخرین
52,800
پایانی
53,750
دیروز
53,750