(س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي)وبرق

983001.03(+2.99%)
آخرین
98,300
پایانی
95,900
دیروز
95,450
حجم معاملات
4,300,117
کمترین
92,700
بیشترین
98,300