(بانك صادرات ايران)وبصادر

1894-14.00(-0.73%)
آخرین
1,894
پایانی
1,908
دیروز
1,908