(گروه س توسعه صنعتي ايران)وتوصا

1001-26.00(-2.53%)
آخرین
1,001
پایانی
1,027
دیروز
1,027