(سرمايه گذاري خوارزمي)وخارزم

1664-24.00(-1.42%)
آخرین
1,664
پایانی
1,688
دیروز
1,688