(بانك شهر)وشهر

140101.03(+2.94%)
آخرین
14,010
پایانی
14,010
دیروز
13,610
حجم معاملات
8,985,814
کمترین
13,610
بیشترین
14,010