(گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌)وصنا

23000.99(-0.52%)
آخرین
2,300
پایانی
2,319
دیروز
2,312
حجم معاملات
5,100,757
کمترین
2,280
بیشترین
2,385