(گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌)وصنا

1941-2.00(-0.1%)
آخرین
1,941
پایانی
1,943
دیروز
1,943