(سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌)وصندوق

154001.01(+1.12%)
آخرین
15,400
پایانی
15,330
دیروز
15,230
حجم معاملات
4,212,444
کمترین
15,300
بیشترین
15,680