(اعتباري ملل)وملل

28121.03(+2.7%)
آخرین
2,812
پایانی
2,800
دیروز
2,738
حجم معاملات
8,634,358
کمترین
2,710
بیشترین
2,829