(گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌)وملی

2035600.99(-1.47%)
آخرین
203,560
پایانی
205,000
دیروز
206,590
حجم معاملات
218,802
کمترین
203,510
بیشترین
208,800