(گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌)وملی

215050-400.00(-0.19%)
آخرین
215,050
پایانی
215,450
دیروز
215,450