(ص.ج.فيروزه40%تاديه)ونچر

5500001.04(+3.77%)
آخرین
550,000
پایانی
530,000
دیروز
530,000