(سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌)ونیکی

69901.00(-0.14%)
آخرین
6,990
پایانی
7,040
دیروز
7,000
حجم معاملات
9,467,301
کمترین
6,970
بیشترین
7,170