(بانك‌پارسيان‌)وپارس

1910-20.00(-1.04%)
آخرین
1,910
پایانی
1,930
دیروز
1,930