(داروپخش‌ (هلدينگ‌)وپخش

16530-600.00(-3.5%)
آخرین
16,530
پایانی
17,130
دیروز
17,130