(س. پتروشيمي ساختمان خليج فارس)وپسا

1427-17.00(-1.18%)
آخرین
1,427
پایانی
1,444
دیروز
1,444