(س. پتروشيمي ساختمان خليج فارس)وپسا

21530.97(-2.97%)
آخرین
2,153
پایانی
2,215
دیروز
2,219
حجم معاملات
513,876
کمترین
2,153
بیشترین
2,153