(پتروشيمي پارس)پارس

24931.000
آخرین
2,493
پایانی
2,492
دیروز
2,493
حجم معاملات
6,775,885
کمترین
2,459
بیشترین
2,510