(پخش البرز)پخش

163501.000
آخرین
16,350
پایانی
16,380
دیروز
16,350
حجم معاملات
640,199
کمترین
15,650
بیشترین
16,690