(توليدي و صنعتي آبگينه‌)کابگن

96101.02(+1.91%)
آخرین
9,610
پایانی
9,610
دیروز
9,430
حجم معاملات
7,725
کمترین
9,610
بیشترین
9,610