(ايتالران‌)کایتا

49550-1450.00(-2.84%)
آخرین
49,550
پایانی
51,000
دیروز
51,000