(كارگزاران بورس اوراق بهادار)کبورس

80700.000
آخرین
8,070
پایانی
8,070
دیروز
8,070