(سايپاشيشه‌)کساپا

101300.99(-0.69%)
آخرین
10,130
پایانی
10,200
دیروز
10,200