(سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌)کسرا

4483-6.00(-0.13%)
آخرین
4,483
پایانی
4,489
دیروز
4,489