(پارس‌ سرام‌)کسرام

15450-20.00(-0.13%)
آخرین
15,450
پایانی
15,470
دیروز
15,470