(صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود)کشرق

1159000.97(-2.89%)
آخرین
115,900
پایانی
119,350
دیروز
119,350