(صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود)کشرق

1410001.02(+1.88%)
آخرین
141,000
پایانی
141,000
دیروز
138,400
حجم معاملات
31,543
کمترین
138,500
بیشترین
145,000