(كاشي‌ پارس‌)کپارس

10080-230.00(-2.23%)
آخرین
10,080
پایانی
10,310
دیروز
10,310