(معدني و صنعتي گل گهر)کگل

4352-90.00(-2.03%)
آخرین
4,352
پایانی
4,442
دیروز
4,442