(سنگ آهن گهرزمين)کگهر

499501.000
آخرین
49,950
پایانی
49,950
دیروز
49,950
حجم معاملات
573,623
کمترین
49,750
بیشترین
50,000