(سنگ آهن گهرزمين)کگهر

15440-530.00(-3.32%)
آخرین
15,440
پایانی
15,970
دیروز
15,970