(صندوق س. با درآمد ثابت كيان)کیان

535231.00(-0%)
آخرین
53,523
پایانی
53,522
دیروز
53,522