(ص. معدني كيمياي زنجان گستران)کیمیا

3198-16.00(-0.5%)
آخرین
3,198
پایانی
3,214
دیروز
3,214