(امور رفاهي كارگزاران پارس)گپارس

1974000.97(-2.97%)
آخرین
197,400
پایانی
203,450
دیروز
203,450