مثقال طلا

14.594M40K(-0.03%)
آخرین
14,594,000
کمترین
145,180,000
بیشترین
146,620,000