مثقال طلا

10.728M870K(+0.82%)
آخرین
10,728,000
کمترین
106,370,000
بیشترین
107,530,000