مثقال عیار جهانی

14.244M2.451M(-1.72%)
آخرین
14,243,800
کمترین
141,808,000
بیشترین
144,945,000