گرم نقره 925

36.801K1.391K(+0.38%)
آخرین
36,801.2
کمترین
366,106
بیشترین
368,244