گرم نقره 925

56.963K113(-0.02%)
آخرین
56,962.9
کمترین
569,402
بیشترین
571,918