گرم نقره 999

40.79K400(+0.1%)
آخرین
40,790
کمترین
407,400
بیشترین
408,000